Способ регулировки коэффициента взаимоиндукции катушек

Иллюстрации

Способ регулировки коэффициента взаимоиндукции катушек (патент 124012)
Способ регулировки коэффициента взаимоиндукции катушек (патент 124012)
Показать все

Реферат

 

Ло 124012

Класс 2!а-:, f)S

21, 1»

СССР

Л. И. Рабкин,;3. И. Новикова и Г. В. Жданова

СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ КОЭФФИЦИЕНТА ВЗАИМОИНДУКЦИИ

КАТУШ ЕК .(л)(кii:.;> ::io!>i 1!)B>)i: <л . ) Ii() +2), "<>:. )С»)<;i/<:. Оо .<ел<))> )>зоб;>ете);<)i(С:о;> li .3!.«в<1; г:>()i) С.((.>Р

O><) G.ii>ii(>. i iii; ";0) ."!i> В, )< " од )!)о!> ! 3B! i. I?!1)! С!1< >с <>() I>I <» I ) 11!1)) 13К!I I(i "(f)(f>i! f(jf(IIT<1 В )<1!1 i!Of. fjÄ30iÖ!1!f КЛ ) li!! К < Л 310 I (, КО(1 К< )? ;l )! I . 0 (ll 0 3 !! !I Ill>I Il;)1 ?3 13 С, i (ll!if! ?3 B !! B 0 f)

С С 1);! " <1111 К 1 . 1<1 i 1{ 11 T Ii 0 I 0 . )f !! I <С f) j! .Л, I(1 i!. I I! )!?3 . )! С !) С ?! )1:I Ц 0 Д 3 <1 Г If!

iI0, >5i 1 I<. 10(T (0<> ! i, !iO(0()i >1> i (><ТO:.! . 13 0)1, ? TO 1l|)11 ?1< 1! С)10, !1)ЛОf3,(li ГС В 13(Сf)311>1 ) ii T!I B!?ОСТ!, ?i<1>КДО:1 ?i(1.i)!i!!(I! !I !l0, ()!1<);11! B< .!ll>f>ill% кон;»;! <»;, ° т;) с";<1",>1 ))С )с ),;1!1)11; 130 3Л-! f)> Г(I!51! I II f)(, II()i ()(! 3,".()ив;I

13 < > ц, i !,: в )1(" I, > 31 (i; < "< (> 6 i > 1 < i >! л;. . i" j "; < ) ?, 3 i" i, >, i: r! ! Г!)?< f >1 3 0 1) (" x T! ) .—

>>(; в к к<> :)((f) Ii i(1> (!! Л 1) )Л > ; (> !! < !.1: if >! 1 O)0!! 3!30 11. С5? !fi 1)(1 )0>!:i? i>i. )! < СК

II. f i i к(< ) ill! i: !1 1!3))с l I! I! I I! )1 x ), 1, < i () >О Рл I!! i i )>.((<? . II! <)H. 1 (! о il ill !1 I:. l !! I f>) < 3!»? к<)><)> ° f !!) . I i ... ? 0)> ?))

С)!, К ? !! 5(0(1!(С!)!B <>(»11)11 С))ОС) >О, >j >К > !?(. j <1 < с Рт(/к >3 Т 1 i !»()< К! !I и \

1 1 ("T(, )/и l! i, !3!)! i;< . j 1(!11!О, i j ) .."..".с i .!:. i: 1)1, o . (Лс <) 0() 1-", Л, l>i>!!O к < Г, 11)к)! i! (\, I! j B!!Oi"Тll / . . >i К< i! ) 1! К(1 — 1> 110: I /К

i><), j,) ., ?() . 1!» j3. . .);()(! <л 5 13;j," ".Оj i!<<, с<). 3 (>, :1.1 li ) ). К ". Г Г))к<) ) . ) !с",>/к? I ". (1))(0< > 3ii)!»(11, <> if i ! ко f O;>1? )) !3 к. !0>)СI! . .О:.3 «1 < . !1):1((> <: О!) )10.0? 0)i j) <1-!

, !) к!1 ). H.1)li!!. к! (>!>! 1 i . l i >3? fi;)"?, f i к ". !!!, ; . I I > .: 1 0) !О О .". $, i >if)0?3<>(>) <. I I,:! I3B <?!! 3! i, (il! (> !,, Г» 5) iT !К<)1(><. : .">? >! К С, . Л ):! к ; ) в >,, к к л " ) : с ii . . f„ I 5 i i ) i i 0 I ! > i (., : I ; к 3 ; i . >) < ) ) >.. ) с<». 1 1(? i<. I -. B 3 ; i::i i ) f 1 : >, (с "

il ..:,:::; 10; y <), >С .: (i Il",,I

f;:10;ii»" ., I,(i!0! (; )() i : 3(> . f ., i с ГС?>. < !I в !<<ЛТ> 1?l?;If !1<к С

>jjx т,, > -.) ii, :1)л ),, ><?< /кс if <(> <) (..(р» i) /,. 1< Г()131.,i .j)>(к,)0.1>с

/к;) li>,,i ; I ",: 5, < > I Jl/ji O! I I i 5? (> f 1)»„; >)!> (O. f3!)1!3 ? 1> i )") .1(i i !!3. 5! !0: С 5i

:lf>i> () (jii)) с"<(1(Г>5!) >i, » j0,1. i 0))!)! ." »; ? : ?к(> ) <3 !1, к0)01)1)?";

; ",.;. 3)с I! ? I!) 1 01) О;! ";)

)и !?С ?(()>с р»<с>>::?"! Ill > i, I!I 31! ЛО ) Л .:1), i >! : Г()>1:i0 !i Г>10f! Л .3<;1)1. 1011, > ((1:<»! <>С . !I;! i I .: с 1 :! JfB,!. I!i !! .с )! (".(!:!: . . . l? 3Л!1), Од< >i Tijj! ?(?".И

j> <) С O(, I!3Л:!!!!.: С < :3;(Л ",<? i )I!>I ) .)Т? i ))I I I,:30f)

КЛ)3! iêi! f33<))1))р:)1! (3 кl)!!3:jOi )1, j>l>lf;0.!?!< Ц?<,?с) 1;и (>j);!i<>i .>ОСXIOX:3 с,10С С<>>Г. !)С!С ?От 5(00" 0 :. !!ОС)! 1 !)Ор)< .:;;. ЗОГ) !3 !1)ТС р :3;>ЛС»;» "< {>() 1 >(f г 1 I) i 1 з) (! 11:! и и 1) е (! I и и

<:1 ??(???? 1>(Г(, и)фф,:ии ii,;i I!ë ;! Iii,<»III, !ук)1!>и к .тушек, иа(!о I H11!1Ы. ; II(I !01)ОИ,1!i,! I>! II>I(, К(> а К, И И ..1:, »1> Ci i<> It>H(< It ll >:I(ф(t) !)ОЗ! 3ГI!ИТИЫЕ ((P !Е 11!Ii!(Ii Е:!IIH()j) 1ЗIИ, (> 1 . 1 . II и> Il, l Е . I (З1, I IO, Е llP.,1ВIO >HPOIUOIIH)I ()l1(. ра)и<и 1)ег>,cпи!)Оики, il(). д, ди)»< (уill<. (i в>;и<к) иое1)ед(тво)(! поворота

oд! loli ив к(1 тt !II(1(От. О<. Il Г<, I i ll< > 1!> \ <) Ii и<> к1) \ t)(ll то1> а, 11 l т1< :1115! 3 i o, ! !Е)К, !) >1!ВО!>1>М)1 Е P,I "I!Ili!(Oll. ( и

/,-"---. т .) > > 1 «---г>/

Коми ст iio;(ела)! изобрс>сиий и 0>t l>tit<>11 ири Совеге Министров СССР

Рг (лк t<»:, Н. С. К1, г<>фии<> >"р. 89, 97

I1ифорз>;и(иоиио->i:>пател> к.ий <:T,t(. >. ()бт,< м 0.17 ii л. сп) к 1И И><>

11<>;(ti к и< ).,3ИЛ1- >и г.

1 t,)<»к >70 l I(tt;» "; кон

Тги>огра

Москва, Петровка, 14.

II pH 00л>из! е ка1 ) и)ки Око, I() 1i i <л1 !.,! i <>c<)6,"111< Г вивт)0)к иоеГ1 ОЙ с ll(! и! ь

ТОЧНм10 реГ) :!и1) ОВК(к<> )(1)(1) и и и(I!1 Ii ввг!1)„iOli I I, 1> кl!и и в I!1)(. I(,11!к <ТГ ) 111, Io 1 Д, !sf кати!!1(1(c, Io<> I:I,.: :I! з I;I I(I I II)I tl it I i I i. (>, кти 13! l<)c еи.

, ° Э