Патент ссср 237761

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Саи)з Савета(тив

Социалистическими

Республик

К ПАТЕНТУ

3() .". (1« .I,Ié >I 1<)TÅ 1 1<1 Л

1

)9.Х !. 9!)7 1,!>< 12(1(!4(1 .)-1, >!11!«, 4 03с

I1piio:):1!«! 1,.3 (1.1967, Л(1ЗП 5,:s о())() f I .11 i

Комитет по делам изобретений и открытий ()pH Совете Министров

СССР (1:(L ог!11 (01;((

, . L 1i 7.02 .,) (О, : . «1 !. ((>: ..:Il (i. :. Ir::si(. .I:;!

<«> l> I O > I,i

;ОО )Е Е.! (

1 1!1(» : ; ()::!;

Г (. (! p 1 < «)f Х Ь Х О 1) Н I I c(1 (> 1

11 е!>.« . )11« 1<;1:i

11: 11)())1: ).

«Ф т: Ь Фотоне«1111((((3(f) I(L (. !) .

Р11 «тер)

1 е е .: ((I:<,! I.3 1) 3(!3: I " .Ь

1 ), P .1 )3 Н» ! е,"., (>,, .. (СПОСОЬ П Р(Дb>> Р И1 (JI ЬН0И 0(- (Л 1)01 (>И П0.)и . (111! (=.и—! ГР(ФТАЛ А (ПОИ ПО,<1.(10>.(«(«,N !(,;1)1 П(>С l I Д 101!(I i 0 П0,, 1и ВА

Ф 0 (0 Р «Ф И 3! 1 С !«О l .9 >(< . -;1 1> С И И

2fi

2б) I I: <>, .!(1

<, ! < < !

-> ! !

1 300 j>L. 1 ((I 1< ) I (OL (L S C < I ., t(t, I !S, 1" ген)()оl! ()оj) 100; кll

IIo тлол.к<1:)дог 3<)j о)), о .II,! å i :,. „;,L);>! (л .;

,)ЗЛ> !О! 110 (IОЛ,, I,! ° («L .10.1 I «. L.f>,,,! > )((1.> Н (1 ")(l Л !Ill<1 ?? )!1 1(!!. 1 i: . (()13 ?? " ??;:!(> . !> . 1, : )1

1 >с «(ll cl il 0 . Sl l <(< c« I <(: (i (i3« I(>: f,) I, (1) (!> (< К, 1

3 3! >, I l>< 1110.

1 !, 1 C I IC f I . l Л 1 0 . I I -. г l . i(. :. 1 е,> <", > (I !, I < . (3llC IIX I3 (е. !.01: I .I.i,:>O(f!i!(!:IO. I I,;.11!,> . 1,,"(1

" <1 i o t " .?? (rlc <, 1(. (:i(:13 !>I,I :3 Е I О I 3, i> 1:Sl!: C (Ь:i :,, I l I л <) о (!) 1 1 е! ь I (,i ., " е 3 (. 1; ) - !, ) > >

I l ) < . 1 1 3 cl j I I I C,,. I >: I >, I c,,) L > I . . . ) l l, < 0,,, < :,, К ) (l l

".!10 11. I C: I C I1 !:1, (>r!< I I () <Е ОL i I I, < . 11>l! . 3 3! 3 ГI I> 1<Е II.

1!Л)3«ге I CII Г ll . 0Ь:l i (" <3(1(,> : л! (<> .,i() > 1) о()". 1>

1! 01 t!) i II I <111((< t) 1 I (((i!: I 1(01(! rI> IC 1 ДГ)!l (ГIЕ 1< IOlliC I O (I.!,: . :S 1 .) 1:) > I >, 1(>Е :: . I () II < CL ll! I

1! И II O 1 1 (« I > !c!< I > !;:, 1(IIL I !<) L L!IIC) (« 1 (., ) 3 : I I . I, S I (.> I ; : () I . .1 c ., < 1 !<, > (, 1 . I .Л c I " .". i I . (3 < . «0ñiI 0 l3il O1I IL :(е, I <) ((Л 1 1: !1 »! C) «I c l1 :3L .I!C < г I I !it (L ll ) Li<))l(t:<> ), OC): (11 j)01!((L O!3, . . cl I L <: ft ci(, IS!! , : l C ; I : I I i 1,:: о : IC Ic L . 1 1 t >

L Il O < О 0 I;) Й Е : <, !t! <<< t.. !i! < :I:I It L .<)(l <1 !! <1,) c) )11:i c)c) <1! ??> 1 (! (t, -I. " > (30;1111 c< <)r:c .:!,; 11:! Sls(t,,, I, 3;1 !

1;>0.1:;(г (<:., Il )е, !«.Н)!j l,! L:: (о(: оо :— ()OI!,I,iI: )((; itl lt.,,,,, <:>I;! i:!;:! >;1;! 1 ;,; 1;(1, 1

I C);>I>Ill L,t (:t., I,S (е :, ::,>

I)cl t;S )l> " ) Е !>,(" " " " : 1 1 "1 "

<,,

<, (,(<, (! (. -,: .. : ((1, (1: < (<.! .101,, . 1:»;.>< :Ioi;:i I(> 11 !(1> I Г:! IL L i<«10 .:< . (>i>. ii l.1, ii>13,) I:., > .Еl I l .;;ISL . ;-! >(>11 "! >1 1!

-,1, > >1,, < !е,)><>; 33, Г< 1 !i<(о ! 1 (1 (.: i I <.i (« < l 1;;1 ;) ><>, « < . 1> <,>< !— !

I,) >;..L (IL l » -, 1; >, I L ; 1 (!1 1(O (;; t; !S ll i . . .1< < . 1 ... . . « 1:<,,1: . (. 1 < — : ; 1 < >: I 1, < I 1 <> I . . . i 1 ; > (i, L 1 :> < >(, L I "(t!. t, i: "!, :< ; 30(IЕ

>(>;1,(, (... !,,>! ! 1 (!,((и 1, (t . (е !,>. . :. I, ; >;11 ! >,1, «>(,> >>(е 1 .:, .; <е «,)< (1, (, "01(I .", —.),><:::, Лл - .,»:, "! 31< . : . ".;: 13< (!, (:! !

t.tÃ, t 3< 1(:<,, <, 1>, 1 I., ;

237761

20 (.<. »,, . > <, i,>, <(>в((I <.; >K: r>I> Л. Йово>в»J><>(3((I< x ..: Л. Я. Левина i/<); 1>< <>rr;r (K 11. 11(н>ив:> .5,к;>3 1-(32 1;) н; >(>ск 1<"0 I! >

l(I(Ill;I II I 1<, >ч»»,> >H > ...r,r,! «,; < .>. :.»»:.1»»0>н н(>:,, (.<»3 >< 11:н! »», . .> t < r „,. < I:1, .;, . <.c;rr.нн..(-I

1 » ...*< >н. <, >н>, н (;».,, <> <

Дл 51 ул уч(нсll !!i н а бу

<> j)1D(PIl5lTl>C Тс! !(I i<.:3(lil <> !13 ., К > i (.j, С, I.>...

К И, 1 ф (!! О 1, Г а Л 0 > (: i, i,I; ) О Н i i3 0 7 I I i, <

КН,(фЕНО/Iс1, . ;,10!3!1!)0>3аи и! Iã. (>, I,j) i . c

0 О!! 0 В Ы L C i! C, 101 Ы, c1 . > к 1! . О! I < (I > < i I „ . I > I, i I!

i l () 0 1! 3 В 0 1 <11>l < Б к >, i I <1 ?? ??>3 <. ! 0

С (ОЬНЯ j)L<1 iii!i, ??!)i! ??: i>j)l!<: >.10 (,",(. .KI

Обр а а у (ОТО Я (L II I H I<)>Ö !L . <ЦСC . c!, Б> < . 1() (UilpoKI1x Irрс7L iа . ((.»1,".>! Обр(!боткс фото! р(!ф(>чс(ко!! !10 (/!0)ккн нсльБH

Но (НИ31<1ТЬ L>3!HC;)ci I С j), БЫН!С 50 С., (,.151 Н роБСДЕI(И>1 PLа K I((i il (О< I ñl ГО<111(() и 1 М Ра В 1! j)С;! С(а(o i <)0 .(0 !»! (....;. (р! I >3;,;I r I i!, I (L)() . c 0 (и м а я д . 1 5 1 I l > О > 3 (i (c l i 1 5 . « I I ((! ! 3 c i K . (> is c i! t LC 1 l3 <1;(1 1!, 3 1 О Ж С I G i>I 1 Ь i 0 K;) . () 0 »! (ООТВ<ГГС(!3МIОIЦСII С f)Cli>! !! Scl <. I 1:1,>131>l!Ii !I !I температуры.

БРсм51 и; cOHIБ;(il!:I c illI.ë(>.:lîii к

ЗВВИСИМЗСТИ О! lI,>НМ(. ll iL (Ы. . 8(.(HCСТ!<, . 001 !.".15!ст не менее j) H li(более -(О ..//((.

5 ЛМ>!ШСНИ5! ".(3(i!!C I Б li f>:! .1! I .1K>!1(L I,!

310ЖНО;(О II II> il<. Н<. c С:I:I(. >. r С, !0>!

НОЛН 01 С,I HI I 0 I »(! IО)!() I :, 0 «, .—

tllCLH 0 ИВ Ж(.," > I il! Il>i !«:(, Il!!,11,101>0!i K 10,10 I »i

1 ()Hl i!i!Ill,(!,10;31>l I! Эн)и ) Ill! cill < Oi> )ll .r I II 3>)1>1!с(и» 00!30!I !CiiC, >(i ll>i:i;:!)1 ;:) . >lui30 > K) K . )!

< нли сс àнI!IT(),I.c бс;> г 13 ко IilHñ "ili(Oт ".. )

50 г Hcl .(Рос гВОРВ

Il P il м с Р !. f 10.7lîiK Ó IIH li0,(!>31.. .. ч!

Ко/lь 1 СРСфТГ<>(!

l3<) j) О. >1, со< T051L(I ID! I.S б с. 1 f>l(ll I I I I r !.(I l I .(. . (I!I I (3 а ci > 7, . ф 1 ci, 1 С iS 0 Н !.; I (, I 0 I Û, (((), r — . ; f ) > кр(.эо/1 сl, )О ((. / .1 но к(. сlн <(, 500 !! > :; 1;! н <ь .;>, / 00 Ч.l Дll (/lоpэ!В(: а, < (<н I, < ь

lioli кс131> рс Б тсчси il(. (О >//// . !. fr I,!,),, j (О,,!c нанесении -м\lльсин 110jëD !(В(1 ы: ф ><01:>;(()»!

СКНЙ 1(аТСри !.1 0 IËÈ (с>< .105! КО>)ди! II I! р ) I!!:>Сl i>l, >

lIj)l(/LiH1BHH5! Ка К 13 . <. О >1, Г iK H »1;) >3! С(> <>и—

1!ИИ.

В Ка 10 Лl!3С Д()1lL, ll! IIÒ(! Ь! I, ; <) ..", < 0 . ) !i >:, 1(>. <)ГО C 70H Нcl НСp!31>ltl СЛО(! 3! ЖН(> ii<110>C II i!>

СТВОР, СОСT051(lCII II I!В 0 )к<с,l н! 01,1, II 0/IОВОИ I .НС/IOTi>I, 0() >/.! !Si I»I I! < )(! .>(./ !

10.1а.

Г1 p H 31 С j) 2. 1 с! L 11,0;), с )< I 05> ll (:> il

Ill!(1tH 7H/I!f 5(!ltl! (iD j)c! 1 а, -> С 1> I 3<),! 1 ы, 00 а (i (ло p-.(/- к р С.>О, i I .>/ / >.(ЛОРЭтаиа,;!а .ДС5!1 Н(! ИО:((огКК) (i С;;:,<.:i Счсние (8 .1((//(tip!i (05-Г; 11() IL >(а.>( эмульсии об()азус !(!I фо Ol;)Hфн !.;к (!! ()наЛ, КО ГОР»I il 01, > H× а(. 1(5! <;Oj)C) >Не! ! I )(>-I: >, 1: .:> и Р H. i ii !1 ñ!111151 Ка К 13 C t . (О\I, !Ч) К, < I>I "><>,1,,

lI ill(И > KOTOPOI (()OTC) l >) cl(j) 1 I rl>. < ci H

Отета T ГОЛЬКО II;)I! Л; I!IHÊ>C!i:! ГО К(!

Н И 51 НОСИЛО)К Ки.

> 1

1> K(1 !С. I БС,,, li0 . Iil! (;: !< 0 ". <) :;) (! Г.,>Ь:!:„С, I(>rl Н (! > С,r 3I„!.. Ol! : ><К i. r) «! r ()C

»,: r! ..I r. >»., j j, 3i C >,. ) ., : . .I >1 >i >.

C(),. C f)iK c! li, C l <) <», ; :I Л:i. (Н >0K I:!.> )Л Ч (! 13

I ii, -j. ((1) 1! KИ(ЛО! Ы, j», 1!(!Г!С !IiO:3L!.I (г (>

> . .., ! : - <. 1! < > < >О.l.i,;!, I . >,i KI< >. 1; . 1, > Н >Н,>! !. !.>, <, (К:S,,,<>31, >? . >

)К)р.,">()5!!il>!! I ((>, i(C r Ы!>Н„,. ; .;.,».: И. :: . (,,«. () !i(>< .i,,,> !(.!! >., .. : .»: 1, >! r> Ic!iIc ., (i : . cl I.r,i. lI г«>«> > < . ><Г >,, и> .,>, !

>(,> .Ir! i> H! (1, >I 1< > < !. !< - >< !» . .:> !(.:, 1, .> Г<> :1;> I !; " ; ci < I:>r);>. С О.(;:Л >.It

j>r.r3()II «нсл(. ° I >I <.3 . .r)< 0:>!!(! > .(". к !

>(!(Ь!Н, <. >:, < . > К>.(ir)l, .,, : :,:» !l3 С, <,,>< i<) > 1, ><>

Я0 ij><. 1:i.>c(к . I<) г i: .

1,! !! . 1 Kr)< l!(>,!I>\ !« ;!,> r r I IC<, <> К,>С, 1i!.I!I, >)I!,I » >! :;<», .. ., 1, < < < ll i> I

C..::I(>< 0 (> : <>,, . r, О / . . r

il;) i I . г. .< >,> I . .i, Crr.! <,:K!I:i!: 1(i,,

, >,! C j) 0..»i.

>, !!0,)0 il<> !i I. r . ./.! ir/((/ i!!///(. (// > . 0 ; j>ill . :1>l I.i.r,i »,,i l>i >,(. I;! .1;>;>:I < р 0 Б .i!

> > < », » н > (, 0 » (, r I r <, :, » ! r >, < < ), . . . > < к > <, >,—

40 > !!Л» (;. :.(f>...1 <(;... .»>. Ч<>. 3< "!,>

)Ii <. > !r I . j (!

lii),(,: А . K (.!>(1 ! (> н Г с .! < (>(.> (0

j 5!) (;.

45 >. (. >Г,)б !» 1>н. 1 >.

*!!О ." f I . IS, r(,II> (> <., i! c.l.I ..!, 5!!ОI!, >. . . .ir).I, .>, »1, .:, <>,!<> Н,.,,I:,>,: ». «>", <> I,., CI:<), .!, .,.!()>

j. !r,r>0.;,! >:(Ы« I I>I r.r! i, г, r< .»С,> >I !I 1

50 (1>С>>(),;Ы l, »: il i ; . i j ()!. >.Slr rill;< .! r . . .< 3>

ji)", >» (. . < >, r . 0 Н, ) i l i . >. / . / П и « /« i « /., r .i (I (<., i(II Ir > ., (!I< i! .. < I I< I ... lI(! i (,". ><К>!.>(1, » I C i!.: )I .С I!3 ;;) <>, I! а.:r>< :: . I !3 11;) >. . )—

:!! l < . ii>! >!l . :<>li, < .:< j>iK;iii I!:,< !С 1: I, I < ci,! 1:)5: .:< r,. » «! .,!i>.