Гидравлический пресс для штампования колес

Иллюстрации

Гидравлический пресс для штампования колес (патент 69407)
Гидравлический пресс для штампования колес (патент 69407)
Гидравлический пресс для штампования колес (патент 69407)
Гидравлический пресс для штампования колес (патент 69407)
Показать все

Реферат

 

№ 691(!/

Класс 49i, 8

CC Ci-)

OtlHCAHVIE ИЗОЬРКТКНИя

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ .- - - "..,-.-).1

=с- =" = ! !с><

7- ".- - . ю

В. H. Рахо(-:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ШТАМПОВАНИЯ КОЛЕС .3<;3 И«..<.li н ! !!I!ii! )CTf)<)ÑÊ!(С I I рСССсl (Г(H I!11 Я Xl IIO Il Г И Исlн И и, И С К Я I) cl !ICE)i I 0 bi il >! с(Т f) Jill (I! II POII I I! I I i, !011(И)1 С1>Е. >10 (E I;) < И !) ИИ, ) I I: i!>E>I ИИ.(II!) E )I(I I I I(I! I 1 hi )I! I

I I IÒhi р 5I Xi l l, !10 XI(l i(PI! I!hi )ill l3 II) а и СО ПС Jl I((IE i Xl e 1 i l i <. EI IE<), IE CH, I: 313<>С) I I Hl.

Р> И !РЕ (, I I ГЯ C 0 XI 1 ll l f) H. (il Ч(СКО>! И рЕСC()Ti) I О ) ii, i с!, 15 ИТ;(il И Е О i с) !Пестиу!О!((И); и!)Сссо!3,:(л5! привелclli!5! и лене-. Ви(il,)0<)E Ij 013, ии:(13!! Ж I I Û X I fl > cl i!СОI I(Ч 1! P II.E!(. !! (I I I>l Г! „ВОР а (l i i3 <11(>11(i 1 Е<. 51 I) I(3 I!(!) cl. ; К f)(>I!1! IТE. (I—

IIO13 I I!т pH и. I il (ССк и(li 111 1 1 II;J f) Ы. П(1 <1! )к(!) Hl il <)< л ((! I li, I II 1 f) li i I p l!О СОС,(11ИС Иl>! (. ПО(!ОРИ Гll hl Ъ! И И и ОС!1,,(13>> II, I C I II X! I <)i> <;I Г<> )11:, «!ОГО I! f) cccа I l ) 5I cl I 5! c I E 5!,E P ГE>I(<))I.

НЯ фиг, f и ) II30()ðH)!(cli пресс л(!и illTH:!ПО(3!1;(и)! ИОГ!(c В, (!33 õ. Вер1 I I К <1Л I> I (Ы 7(I! !) 0CI .(I i151.", С Ч cl С I И I I I Ы 7(P cl 3 f) «ЗИ. >I; I сl ф) . 1 . ) 13 i! (<Гil 3 < Т!7;!—

Версы IlpE. сея. !

СТЫ !)С I(()/10! I if hi >(!1РССС <1 c??p;i i! i 1<. ill>1 С li /) . И Тр

ГЯЙксl >и ll 4. В и р. IITpа 13Р 2 за! !)Сп. IBII Ii!!,1111! (),), р<1 io< /, C J>E)TO f) 0 II С В 513 сl ИВ: 11/I E lie!(PI)1>! .7 110 (ЪЕ <1i i hi x i, l (!i) ??!3 <) . ?? ?? cl ?? ?? ?? ?? >

IIO T h(< ЕXIOI О КИС(ВСЯ ф I I Г. ! .

ПС!)С, (ВИЖ 10! I CTO.(>< / CI I <3 (7)i>PI I I(II, I I f i!;(,) IIT И ) Ilcl!IРЯВЛ ili)IIIIIXI СI (С."Я и И37! II !)olil lf 13i>ll О! Вс!)стиЙ сосToli! I!3 I! I (P;1<3>с ки \ I(i l, 1 l Ill (,—

POI3 > 4 С К Р Ы И! Кс! Xi I I 1 ), И XIP!0 III II X HO3XI ()ii>!1<)CTl> 11013;) l)ИТ< . 13 li ñi 1 1 ô<) . (К!)ИИl (! TPll 1308 (() И il,l) II)KCj)013 1 /> I!Icl Pl l! I P IIO СВ <13cl i l e>I X <. !108i) P

Jfcl 0C5IX >(<55, \!)уиле I Jl XI! I f) Û×ñlÃ<1 )?? ?? 1 ). ????()??????!!??>l

IllHf)Ililf)IIo иосретст13oxl сф(.")ически ; cE КГО )013 2(/ си ill ы<)51 !и )/, сOllp!II(H CHIOEI(II Xl lIC5l С Ilf)()()OÉII:IÊ I Xllf 22, pHCIIO 1() !((. I! Ill l)l i! В и>, ll il "O;!C 2) .

Г! < я нсoll 2)) < I (>j) æ !3 II (. ПОЙ плиты 2(), Прикреплен(!ой к т!)аве!)сс / (ф)!Г. 3!. < и, р !1(Я 2<7» стул, >(/ кре !ятся к иере (13I!il(IIE)xi% столу 11. Сь(

7(>и 2с, О.(I I I I И.3 коти!) ы. fl xi < ст паз .1 1 51 j) c13 x! Pl i(cii i!51 i l cl иоl) <) I I ll(l) f) II и Р E(_#_0 с)с) 107

il(ill I 2 ) >:3cl крс II, I (Jl ll hl X 15 IIO, I Ji(. C 1 iOJ I I I, I I ITC 2(>. Жи, (КОС 1 Ь Б I Jl (f) cl Hrl I! e- K> l(I I ll, II! и, 5 f)hl I I I 0:(B Tc« I(рс:5 1 (. ., I еcKOIJ !l cK I I(. II I I;I 11 II;(p ы 2/.

I аО()! я I I B И рЕССС О >> ill CТi>Ë и(TCH С, I(.L) JOIl(II Xt ()O )5cl«0 10( ко(I(. ÑO По>(c!< Г(51 I I B ) сl I f) и (М 2 ), J3hl, (15! I IIX)CIO lie p(. ;(15ll)K 1lh! ) С) о, I (51 > В, l е

«О(K f ) cl I I I I (<. I I 0. I o ) J((! l I JP.. (. ) x 1 () )K < > I l l l hl x l I I i! J l (. с K ), с с 0 xi м Я I Р и (с| 2) I I o; L B < T ñ ) I

I10 0(l l tl реС> с| 15 IIO. IOÆ(li I II / I ðî()ОИ и и ки )2, Тя и, i l I !tel 10 ГСЯ 15 JI) сl и<.".)I I 2 3. ДI I C K ко, |сСсl,:3cl )K!1 I Oi 0

:<1СЖ, (у Jt) с|ИСOIIOXJ ) 11 МаТр1!1(< И .)„!5!>!! !JOB(1!Ся I I pll с) и. СЪ XIII!II(ll <>

С)K II (<1с! Я II j)) K I I I lhi )д, I l l(ЖС >Л> сl!1. «|5J) I<)ТСЯ В I IO. (15CCII ) 1<) l !(i I! Т) )С), 3 с| ТЕЛI, ИО!(Я !5с) 5! iK ll (КОС)1> 15 I I lt)K li 1 !(I IOËOc Ò I 1 ГII;! f) cl 13Л И I(. CK I I X ll l I. 1 I!I, 5)) 015 )с> OCT!I P(TJ5. I « |<) J ll f) 0111 tI I3K) 01 13epcTll ll 15 (I lcKP. Ko 1(c 1. Г ) f) ll i ox! II. I ) I I)K(f) hl > /

И 0;< Г)! !1 > Г:|с| . (I II II I!«le I I. 1(."! И РЫЧ с| Гll 19> К;> 1 () Р Ьl(, !50«;(Си С Гl)М)! CI3;)IDI JI КО"0 i K J! М и l I(1 "I;t 3! II JIB I I IT«l f) II 2 (, I I(ре;i cl;! XT L C1 l(1 И Я lid и роООИ П и ки 22 ,;,ЯЛ<. (> I l f) ll I IO(TX JI.ТЕ! Ill ll )K II.(KOC) Jl <5 «СР." БИС 110, !OCT!1 Гll;(P !I I);I JI Ч(СKJI X

llil, IIIII, (p0J3 1-1, я С

19 JIOJ5()5 IJ) 1 СЯ 13 00 р сlТПМiO СTOpOJIA > и иlт Ыри 21 tip IIÄX 1> В В(. р. < И Се I ICX0 (11() Е I . ;)Г! ОLKЕ i!1! 1(.

f) f)1I l1o. h< ме тря«ерсы 7 Jill hlplt 24 с lloxlollll н> пруж !1! 2) оу:(у!

Ул P>J(II!5)) TI> кол (o Jlcl )!!|тРИ!(с 2) .(o те: IIOP, Jlohc JI(!3! !!1:(Ут II))0()OHIIJIKJI

22 и:5 I I f) 0<) ll) 1 i, «т«< f)CTI I Il 13 KO.Т (.С<., Il f) I l TOXJ JIB OOp II II()) р 15 0;(II:) Xl и 3

ll lT 1>l f)(ll -с, I BC I 01 lieс>1Я !OK И с| 1 0,1< С<. . T1 (>Cele ЭТОГ() ПРИ IB, «II<. II Ill <>М И О (Ъсxl(тря«с рсы 7 кс>лесо за;Баты«ветс« кр!оком 10, я стол 11 исрс I«II! ВсТ(я, IIO;lcll3351 () >сс! 50 110 ()СИ lip<. ССя. f рс|В f)CB 7 СИО«с| ОП СКсl(>ТСя, 11 КОГ!ЕСО

УК. I cl;I Ы В а С TСЯ |1 сl С fh .11 >)О. Г! ОС, I(Kл с(:5 К|1 КОГ|ССс! Il с| С1 УГ! )<) Г f) а БP f) Са и 0 J I l l I м Я (. т с Я, Я c r 0. J 1 1 I l e f) P. (15 t I t I PT c) J «и с). 05!с е и и е, 1! в о О Р Я ж е и и 0(! I B (J) lt Г, 2., Са/!СЕ 1(ОЛЕСО СÎ СТОЛ cl .>О С«с! М а<.).ТС51 К)) B IIOiXJ ll П(ре;(сlЕТС)1 II B ,(cIГ!! ИС>йи!УIO О«Сf)BJIJIJO тЕКИОЛС)ГИ ICCKOI О !(ИКЛа.

I I p v,(x1 p r 11:3 0 0 р е с . и и я

1 . 1 IJ.(f) BH. I II IPÑK I JÈ П Р< СС (.>15! 1! ITB М ПО|)сl И И и КОГ! ЕС И)ЛI (| )! 131>! ГИ ОЯ И И)1 лиска иуBllcÎlloxt Jl матри!(Сй II прои!Пвяпия в Ilpxl, (!!уx от«ерстий ирооой и и ка М и C I IOC;I e () JOIJI I!XI c hPXI 011 Xl 14

П!1 Ы)55!)!И> tiOXICJJ(OII I!hi!; I!|сl P 1 |1! f) 110 СОЕ>>1!| 1Е И Ы C | 10«О f) ОТ 1 1 Ы М >1

l1B О(ЯК С(ИМII. IС Ч II X! II PЫ IЯГс)!<111, Ilñ|ÆI I XIß 1011(1| Ì|I Ilа ПРОООИ|I|1KИ.

2. П р(..CC IIO ll. l ., <> T 1 ll Ч cl IO Jt(I I и с Я ТСМ, ЧТО 0:(1! и Иа JIITbt pell, CH)1Ы с| IОИ(ll X (JJCK С П РОООИ И И КОВ, !DIP< 1 Б TOP I(< ГJIP330 с |Я УКРЕ!1.1CI I Jl Я В

il(Xl 3 IIBKOl3 K;IeÉ XJ(И И Я C 11(X I I 10 JICI)0<1 ??50(3b 13 1151 (. ro (>151 J3hll)0;I JIPIJ IIH )то!( опера I (J I H.